Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

05.10.2015 11:32

Jubileusz XXV-Lecia SEiRP w Nowym Sączu

 

W dniu 18 września 2015 roku w Rezydencji „LAS  VEGAS” w Barcicach odbyły się obchody XXV- lecia powołania Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu.

W uroczystości wzięło udział 100 członków naszego stowarzyszenia oraz 22 osoby zaproszone. Wśród nich m. innymi byli:

- Krawczyk Jerzy –V-ce Prezes Zarządu Głównego SE i RP w Warszawie, członek Prezydium Wojewódzkiego w Krakowie,

-mł. insp. Tokarczyk Jarosław – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,

- Andrzej Bodziony, Mieczysław Gwiżdż -  radni Miasta Nowego Sącza,

- Kowalik Jan – Przewodniczący OT Emerytów i Rencistów Policyjnych NSZZ Policjantów,

- Zalewski Zbigniew – właściciel firmy „DOZBUD”- członek wspierający stowarzyszenia,

- Rutkowski Wiesław – właściciel Rezydencji  „ LAS VEGAS”,

oraz przedstawiciele Związku Emerytów ze Słowacji  Maxinicak Jan i Sujetowa Tania.

Po powitaniu wszystkich przybyłych członków stowarzyszenia i zaproszonych gości,  Prezes Koła Marek Sadlisz przedstawił rys historyczny powstania Stowarzyszenia w Nowym Sączu.

 

W dniu 05.12.1989 roku w Nowym Sączu odbyło się zebranie tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów MSW.

Członkami założycielami byli : Tadeusz Dusza, Witold Staszak, Marian Noszczyński, Stanisław Wnęk, Stanisław Skórecki, Tadeusz Ryba,  Władysław Majewski, Józef Kordyl, Eugeniusz Trojanowski, Aleksander Wrotniak, Wiesław Wroński, Jerzy Firek, Edward Kwaśniewski, Stanisław Brzózka, Kazimierz Mazur. Przewodniczącym Tymczasowego Komitetu wybrano Tadeusza Duszę a członkami Zarządu zostali Władysław Majewski i Wiesław Wroński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Eugeniusz Trojanowski.

W dniu 7 marca 1990 roku postanowieniem Sądu Wojewódzkiego, Niezależne Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń. Liczyło ono w tym czasie 30 członków i miało siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego 11. Możliwości działania Stowarzyszenia były jednak ograniczone i środowisko policyjne podchodziło do niego z nieufnością. Niemniej jednak, początkiem 1998 roku, w związku z eskalacją działań zmierzających do niekorzystnych zmian niektórych przepisów a zwłaszcza zasad waloryzacji emerytur i rent Zarząd Główny podjął inicjatywę utworzenia Związku Stowarzyszeń. Za utworzeniem takiego gremium wypowiedział się jednoznacznie Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Więziennictwa, Zarząd Główny Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz wiele Zarządów Wojewódzkich Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Byli oni więc prekursorami funkcjonującej obecnie Federacji Służb Mundurowych.

Na początku 1990 roku wobec perspektywy rozwiązania Klubów Emerytów i Rencistów pojawiły się spontanicznie powstające grupy osób chcących działać w obronie zagrożonych interesów środowiska byłych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników Resortu Spraw Wewnętrznych. Powstała idea utworzenia stowarzyszenia, które było by w stanie podjąć skuteczną walkę o utrzymanie wcześniej nabytych uprawnień emerytalnych i zdobyczy socjalnych. W tej sytuacji w Szczecinie powstała inicjatywa powołania do życia jednego stowarzyszenia zrzeszającego wszystkich byłych funkcjonariuszy. W dniu 29 maja 1990 roku w Szczecinie odbyło się zebranie członków założycieli, na którym powołano do życia organizację o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej”. W dniu 16 lipca 1990 roku Sąd Wojewódzki w Szczecinie wpisał do rejestru stowarzyszeń organizację o tej nazwie. W dniu 29 czerwca 2006 roku na V Krajowym Zjeździe zmieniono dotychczasową nazwę na „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych i nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Wracając do nowosądeckich realiów to ostatnim Przewodniczącym i zarazem likwidatorem Niezależnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych był kol. Michał Kowalczyk, obecnie członek Zarządu Koła SEiRP w Nowym Sączu.

Reaktywacji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych podjął się kol. Stanisław Gargula i organizacja ta na wiosnę 2006 roku  liczyła ok. 50 członków . W dniu 25 kwietnia 2006 roku odbyły się wybory i po weryfikacji okazało się, że aktywnych członków pozostało ok. 30. Zaczynaliśmy więc skromnie ale na obchodach XX-to Lecia SEiRP w 2010 roku liczebność naszej organizacji przekroczyła 200 członków. Na dzień dzisiejszy nowosądeckie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu liczy ok. 300 członków. W Naszych szeregach mamy dwóch radnych: kol. Józef Gryźlak – radny Miasta Nowego Sącza i  kol. Franciszek Golonka – radny Gminy Podegrodzie. Ponadto chciałbym poinformować, że od niedawna naszym członkiem został kol. Nadinsp. Marek Hebda. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych członków organizujemy cykliczne imprezy tj. zabawy karnawałowe, andrzejkowe, spotkania świąteczno-noworoczne, obchody „Dnia Kobiet”- przy czym nie obowiązuje nas parytet a kobiet w naszej organizacji jest ok. 80. W każdą sobotę na basenie odbywają się zajęcia rekreacyjno-sportowe z udziałem instruktora, które współfinansujemy. Co roku organizujemy wiele wycieczek turystyczno-krajoznawczych np. Polańczyk , Łańcut , Wieliczka. Wyjazdy na baseny termalne w Orawicy, Białce Tatrzańskiej. Wycieczki zagraniczne do Pragi, Lwowa, Czarnogóry. Jest to tylko niewielka część. Organizujemy i sami uczestniczymy w spotkaniach integracyjnych tak w ramach Federacji Służb Mundurowych jak i przyjacielskie spotkania z przedstawicielami środowisk emerytów policyjnych ze Starej Lubovni. Uruchomiliśmy również stronę internetową, na której umieszczamy zwiastuny zamierzeń jak i relacje z tego co się w Kole dzieje. Nie było by to możliwe gdyby nie zaangażowanie Zarządu Koła. I tu aby uhonorować ich wysiłki pozwolicie, że ich wymienię : z-cy Prezesa Jerzy Ogorzałek – Rzecznik Prasowy, odpowiedzialny za organizację wycieczek , Mieczysław Wysocki odpowiedzialny za rekreację i wypoczynek, Danuta Ogorzałek – Główna Księgowa, Skarbnik Koła, Jerzy Jakubowski – Sekretarz, członkowie Anita Stafin-Cieśla odpowiedzialna za sprawy biurowe, Eugeniusz Kozieł odpowiedzialny za monitorowanie opłacalności składek członkowskich, Ignacy Baran – odpowiedzialny za kontakty w ramach Federacji Służb Mundurowych, Michał Kowalczyk – odpowiedzialny za kontakty z ośrodkami administracji państwowej i innymi organizacjami emeryckimi. Komisję Rewizyjną tworzą kol. Franciszek Golonka - Przewodniczący , Jan Perek, Janusz Cebulewicz - Członkowie. Funkcje jakie na siebie przyjęli wykonują społecznie a jedyną gratyfikacją dla nich jest zadowolenie członków. Niech ich zaangażowanie zobrazują choćby dzisiejsze obchody xxv-cio lecia powstania SEiRP. Tego w ramach dyżurów nie da się wykonać. Wielu przedsięwzięć nie byli byśmy w stanie wykonać gdyby nie przychylność Szefów Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz ich podwładnych. Osobne podziękowanie należy się również Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP w Krakowie za wsparcie moralne i duchowe w naszych przedsięwzięciach. Nasze osiągnięcia były by znacznie skromniejsze bez bezinteresownej pomocy takich ludzi jak : Zbigniew Zalewski, Wiesław Leśniak, Anna Mróz, Wiesław Rutkowski, Robert Koral, Dionizy Poręba i wielu, wielu  innych. W Waszym imieniu serdecznie im dziękuję i liczymy na nich w przyszłości. Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim dużo zdrowia, urzeczywistnienia marzeń, powodzenia w życiu osobistym i na niwie społecznej oraz abyśmy w nadkomplecie spotkali się na kolejnym jubileuszu.

 

Następnie Prezes  Marek Sadlisz zaprosił wszystkich zebranych na uroczysty obiad , po którym uhonorowano zasłużonych członków stowarzyszenia.

Marek Sadlisz oraz obecny V-ce Prezes ZG Jerzy Krawczyk odznaczyli medalami   XXV – lecia SE i RP i uhonorowali pamiątkami oraz odznakami  zasłużone osoby dla stowarzyszenia.

Lista Wyróżnionych:

Odznaczonych medalem XXV-  lecia  SE i RP.

Miksiewicz Adam                                             Socha Edward

Zając Kazimierz                                                 Leszczyński Adam

Zalewski Zbigniew                                           Rutkowski Wiesław

Gargula Elżbieta                                               Niedzwiedz Danuta

Ogorzałek Danuta                                            Sadlisz Halina

Sarnicki Janusz                                                 Kowalik Jan

Jakubowski Jerzy                                             Kowalczyk Michał

Cebulewicz Janusz                                          Węgrzyn Jerzy

Perek Jan                                                          Golonka Franciszek

 

Pamiątki:

 

Kantor Józef                                              Zarych Andrzej

Tokarczyk Jarosław                                 Budos Anton

Mróz Anna                                                Leśniak Wiesław

Hebda Marek

 

Odznaką SE i RP:

Osiowska Krystyna                                 Czurek Krystyna

Śmigielska Wanda                                  Korzybska Maria

Śliwa Helena                                            Kachnic Czesław

Galas Kazimierz                                       Gryźlak Józef

Salamon Józef                                         Salawa Ryszard

Gumulak Stanisław

 

Po ceremonii odznaczeń i wyróżnień dla  wszystkich uczestników spotkania zorganizowano biesiadę przy grillu i stole wiejskim,  a czas uprzyjemniała muzyka na żywo, przy której bawiono się do późnych godzin wieczornych.

 Zdjęcia z jubileuszu w naszej galerii.

                                                                                           Opracował: Jerzy Ogorzałek

 

Aktualności