Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

24.03.2015 14:49

Zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Nowym Sączu za 2014 rok.


W dniu 20 marca 2015 roku o godz. 14.00 w sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła SE i RP w Nowym Sączu za okres od 01.01. do 31.12.2014 roku. Zebranie otworzył Prezes Koła Marek Sadlisz, który przywitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości w osobach:

- insp. mgr inż. Marka Rudnika - Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu,
- Jana Kaczmarczyka - Prezesa ZW SE i RP w Krakowie,
- Piotra Styczyńskiego - Wice Prezesa ZW SE i RP w Krakowie.

Po przyjęciu i przegłosowaniu porządku obrad, sprawozdanie z działalności wygłosił Prezes Koła Marek Sadlisz.

 

 

SPRAWOZDANIE

Z działalności Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12 2014 r.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Nowym Sączu zwołał coroczne Zebranie Sprawozdawcze, na którym chcieliśmy zapoznać naszych członków z realizacją zadań za 2014 rok  oraz przekazać co zaplanowaliśmy do wykonania w 2015 roku. I tutaj chciałbym aby w planowaniu przedsięwzięć na 2015 rok wzięli udział wszyscy uczestnicy dzisiejszego zebrania, by nie był to tylko program autorski Zarządu Koła. Oczywiście należy mierzyć siły na zamiary, tak pod względem finansowym jak i możliwości Zarządu, który w całości działa społecznie.

Rok 2014 był rokiem wyborczym. Na wszystkich szczeblach Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych odbyły się Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze. I tak, w wyniku wyborów w Zarządzie Głównym SEiRP  na stanowisku Prezesa kol. Henryka Borowińskiego zastąpił kol. Zdzisław Czarnecki. W Zarządzie Wojewódzkim SEiRP w Krakowie dotychczas urzędującego Prezesa kol. Andrzeja Czopka zastąpił kol. Janusz Kaczmarczyk. W Naszym Kole do wyborów skład Zarządu przedstawiał się następująco :

Prezes Zarządu                                         - Marek Sadlisz,

V-ce Prezesi                                              - Lesław Olech,

                                                                  - Jan Kowalik,

Skarbnik                                                    - Danuta Ogorzałek,

Sekretarz                                                  - Jerzy Jakubowski,

Członkowie Zarządu                                 - Wanda Śmigielska,

                                                                 - Maria Korzybska,

                                                                 - Jerzy Ogorzałek,

                                                                 - Michał Kowalczyk.

Skład Komisji Rewizyjnej wchodzili :

Przewodniczący                                     - Franciszek Golonka,

Członkowie                                             - Wiesław Oksiutycz,

                                                               - Jan Perek.

 W wyniku  Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Naszym Kole, które odbyło się w dniu 28.02.2014 roku,  zmienił się skład Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej . Zasadniczą przyczyną zmian była działalność niektórych członków Zarządu Koła na rzecz Zarządu NSZZ Emerytów i Rencistów Policyjnych, co często prowadziło do konfliktu interesów. Obecnie skład Zarządu Koła SEiRP w Nowym Saczu przedstawia się następująco :

Prezes                                  - Marek Sadlisz,

V-ce Prezesi                        - Jerzy Ogorzałek,

                                            - Mieczysław Wysocki,

Skarbnik                              - Danuta Ogorzałek,

Sekretarz                            - Jerzy Jakubowski,

Członkowie Zarządu           - Anita Stafin-Cieśla,

                                            - Michał Kowalczyk,

                                            - Ignacy Baran,

                                            - Eugeniusz Kozieł.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

 

Przewodniczący                - Franciszek Golonka,

Członkowie                       - Jan Perek,

                                         - Janusz Cebulewicz.

Na dzień 01.01.2014 r. nasze Koło liczyło 302 członków. W tym 5 Członków Seniorów i 55 Członków Wspierających . W ciągu minionego roku do Naszego Koła wstąpiło 19 członków a ubyło 34. Stan na dzień  31.12.2014 r. wynosił 287 Członków, w tym 3 Członków Seniorów i 41 Członków wspierających. Tu chciałbym się odnieść do znacznego spadku ilości członków. Na ten stan niewątpliwie miało wpływ  odejście 15 Członków-emerytów ze słowackiej Starej Lubowni. Kolegów tych po wcześniejszym uzgodnieniu z ZG i ZW SEiRP przyjęliśmy do Naszego Koła jako Członków Wspierających. Okazało się jednak, że do SEiRP mogą należeć obcokrajowcy ale zamieszkujący na terenie Polski. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego utrzymujemy z tymi kolegami przyjacielskie kontakty i czekamy na nowelizację Ustawy o Stowarzyszeniach. Dwóch Członków Seniorów odeszło na wieczną służbę  tj. Jan Adamski i Eugeniusz Trojanowski – Cześć ich pamięci. Pozostali koledzy  stwierdzili, że nie ma co płacić składek gdy nie odnoszą wymiernych korzyści z przynależności do SEiRP  bądź postanowili skupić się na działalności w NSZZ Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W tych samych dnia tj. wtorek i piątek w godz. od 11.00 do 13.00 członkowie Zarządu Naszego Koła pełnili dyżury przyjmując interesantów bez oglądania się na ich przynależność organizacyjną – udzielając merytorycznej pomocy w wypełnianiu dokumentacji koniecznej do uzyskania świadczeń socjalnych jak i w innych istotnych życiowych problemach. Na Naszej stronie internetowe administrowanej przez kol. Jurka Ogorzałka umieszczone są numery kontaktowe, z których mogą korzystać Członkowie w sprawach pilnych, tak że działalność Zarządu nie ograniczała się tylko do terminów dyżurów. W 2014 roku Członkowie Zarządu Koła uczestniczyli w 101 dyżurach załatwiając 756 interesantów oraz przekazali do dalszego załatwienia 204 wnioski o zapomogi socjalne. Obraz ten może być trochę zaciemniony z uwagi na to, że interesantów jak i wnioski równolegle załatwiali koledzy z NSZZ Emerytów i Rencistów co dokumentowane jest w jednym zeszycie dyżurów. Dla nie zawsze zadowolonych z wysokości świadczeń chciałbym przekazać, że tak SEiRP jak Związki Zawodowe nie mają wpływu na ilość i wysokość świadczeń socjalnych a jedynie pomagamy w merytorycznym wypełnieniu dokumentów i aby nie narażać kolegów - w większości w słusznym wieku - na bieganie po piętrach przekazujemy  dokumentację do dalszego procedowania Pani Danucie Niedźwiedź, która tym się zajmuje z urzędu. Zarząd Koła w 2014 roku przeprowadził 1 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, odbył 8 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 10 Uchwał, z którymi zapozna zebranych Sekretarz Zarządu kol. Jurek Jakubowski. Natomiast  stan finansów Koła przedstawi niezłomny strażnik naszych pieniędzy, skarbnik Koła Danuta Ogorzałek.

Przechodząc do sprawozdania z wykonania  przedsięwzięć  jakie założyliśmy sobie na 2014 rok to muszę przyznać, że w przeważającej części udało nam się go zrealizować. I tak w dniu 07.02.2014 roku odbyła się Zabawa Karnawałowa w lokalu „Zajazd Sądecki”, w której uczestniczyło 64 osoby, w dniu 06.03.2014 roku zaprosiliśmy nasze panie na uroczyste obchody „Dnia Kobiet”. Spotkanie odbyło się w lokalu „Zajazd Sądecki” i uczestniczyło w nim 47 pań, w tym panie zaproszone ze Słowacji . W  dniu 02.06.2014 roku  odbyła się wycieczka do Łańcuta, w trakcie której zwiedzono Łańcucki zamek wraz z powozownią, Muzeum Gorzelnictwa połączone z degustacją produktów, bunkry Hitlera, gdzie po zwiedzaniu odbyła się biesiada. W dniu 25.06.2014 roku odbyła się wycieczka rekreacyjna na baseny termalne w Orawicy na Słowacji. W drodze powrotnej zorganizowano biesiadę w karczmie w  Nowym Targu . W dniach 03 – 05.10.2014 roku odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza do czeskiej Pragi, w której uczestniczyło 43 osoby. W dniu 23.11.2014 roku w restauracji „Panorama” odbyła się tradycyjna zabawa „Andrzejkowa”, w której uczestniczyło 46 osób. Na zakończenie roku w dniu 18.12.2014 roku w restauracji „ROCO” odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym uczestniczyło 97 osób. Spotkanie uświetnił swoją obecnością K-dt Miejski Policji w Nowym Sączu insp. Marek Rudnik oraz jego z-ca mł.insp. Jarosław Tokarczyk. Ponadto uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach „Swięta Policji”. Członkowie Zarządu reprezentowali Nasze Koło w spotkaniach z innymi podmiotami Federacji Służb Mundurowych.  Współfinansowaliśmy  cotygodniowe zajęcia rekreacyjne na basenie MOSiR . Myślę, że jak na Koło zarządzane społecznie i utrzymujące się tylko ze składek to jednak udało nam się wiele zdziałać. Nie udało nam się  zorganizować kuligu z przyczyn atmosferycznych , grzybobrania  z przyczyn od nas niezależnych. Kuleje również sprawa współdziałania w ramach Federacji Służb Mundurowych . W wielu organizacjach emeryckich zmieniły się zarządy i chyba nadszedł czas na reaktywowanie porozumienia i uaktywnienia współpracy. Nie ruszyliśmy również sprawy pozyskania grantów ze Starostwa jak i Urzędu Miasta ale są to sprawy tak skomplikowane do załatwienia, że musimy się podeprzeć wiedzą fachową  spoza Koła. Są to przedsięwzięcia na najbliższą przyszłość. Zawarte one są w planie pracy na 2015 rok, który zostanie przedstawiony jako osobny dokument.

Zbliżają się do końca mojego wystąpienia chciałbym poinformować zebranych, że dwóch naszych członków zostało w minionych wyborach samorządowych wybranych na Radnych. I tak kol. Józef Gryźlak został radnym Rady Miejskiej w Nowym Sączu a kol. Franciszek Golonka został wybrany radnym Rady Gminnej w Podegrodziu.

Chciałbym przekazać, że na bieżąco prowadzona jest przez naszego Rzecznika Prasowego strona internetowa Koła. Są tam numery kontaktowe, numer konta oraz kwota składki. Przekazywane są na bieżąco wszystkie sprawy jakimi zajmuje się Zarząd oraz relacje i galeria zdjęć z tych przedsięwzięć. Dlatego też zachęcam do odwiedzania Naszej strony, gdyż łatwiej jest członkowi wejść na stronę niż 9 członkom Zarządu powiadamiać o przedsięwzięciach 300 członków. Podobno jesteśmy już w XXI. Nie uda nam się samym to wnuki pomogą. Niech przynajmniej tym się odpłacą za to, że zabierały nam i zabierają czas wolny.

Realizacja tego wszystkiego o czym wcześniej mówiłem nie było by możliwe bez perfekcyjnego podejścia do przyjętych na siebie społecznych obowiązków przez wszystkich członków Zarządu Naszego Koła. Bez ich inicjatywy i zaangażowania nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie wiem czy jest w Małopolsce Koło SEiRP , które zrealizowało tyle przedsięwzięć  co my. Nikt nas nie chce pochwalić to chociaż ja to zrobię

 

Życząc Członkom Naszego Koła wszystkiego najlepszego w życiu osobistym, nieśmiało chciałbym przypomnieć o terminowym opłaceniu składki członkowskiej oraz o tym, że SEiRP posiada status  Organizacji Pożytku Publicznego i można odpisać od podatku 1% na Stowarzyszenie. Regulamin korzystania z tego funduszu jest do wglądu w siedzibie Koła.

Wszystkim  obecnym na zebraniu dziękuję za przybycie i proszę o aktywny w nim udział.

Dziękuję za uwagę.

 

 

W dalszej części zebrania zostały przedstawione sprawozdania; finansowe, podjętych uchwał, komisji rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. Zebranie sprawozdawcze za 2014 rok zakończono podjęciem uchwał dot. dalszej działalności naszego Koła w 2015 roku.

Zdjęcia z zebrania w naszej galerii.

 

Aktualności