Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

15.10.2022 16:14

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Koła w Nowym Sączu. Było to pierwsze "po covidowe" nasze Zebranie-obejmowało okres sprawozdawczy za lata 2018-2021. Prezes kol. Marek Sadlisz przedstawił sprawozdanie z bardzo bogatej działalności (mimo pandemii covid-19), kol. Danuta Ogorzałek jako Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe, a Protokół pokontrolny przedstawił kol. Franciszek Golonka jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Zaproszonymi Gośćmi byli - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie kol. Janusz Kaczmarczyk i I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu - mł.insp. Adam Bukański. W Zebraniu brało udział 38 członkiń i członków zwyczajnych i tyleż wydano Mandatów Wyborczych. Zebranie jednogłośnie powierzyło prowadzenie posiedzenia - kol. Markowi Hebdzie. Uczestnicy Zebrania - uczcili zmarłych Koleżanki i Kolegów - krótkim wspomnieniem imiennym przez Prowadzącego oraz Minutą Ciszy ! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!! W wyniku zarządzonych wyborów - wybrano na kolejną kadencję : Prezesa Koła - kol. Marka SADLISZA oraz nowy Zarząd w ilości 10 osób, który zostanie ukonstytuowany na swoim I posiedzeniu. Wybrano Komisję Rewizyjną oraz 12 Delegatów na Wojewódzki Zjazd SEiRP w Krakowie. W trakcie dyskusji m.in. szeroko była omawiana tematyka : -działań Zarządu w zakresie pomocy socjalnej naszym członkom, -działań w zakresie wsparcia osób represjonowanych "ustawą" z 16.12.2016 r., -działań w zakresie pomocy uciekinierom wojennym z Ukrainy oraz pomocy walczącym Pogranicznikom Ukraińskim, -realizowanych przedsięwzięć kulturalnych, wycieczek turystycznych, spotkań integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, udziału w uroczystościach państwowych, resortowych oraz organizacyjnych SEiRP. Z powodu rezygnacji (zdrowotnych i rodzinnych) w pracy Zarządu Koła przez kol. Lidię IWANCZEWSKĄ oraz kol. Mieczysława WYSOCKIEGO - Prezes kol. M.Sadlisz serdecznie Im podziękował za długoletnią pracę społeczną na rzecz Koła i wręczył pamiątkowe Dyplomy, Zebrani przyłączyli się hucznymi brawami !!! Niezmiernie miłe było wystąpienie mł. insp. A.BUKAŃSKIEGO w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu insp. dr Krzysztofa DYMURY i swoim własnym (również jako Gospodarza obiektu w którym obradowaliśmy). Pogratulował dotychczasowych osiągnięć i życzył owocnych obrad oraz dalszej skutecznej działalności. Panowie Komendanci - DZIĘKUJEMY !!! Wystąpienie kol. J.KACZMARCZYKA -Prezesa ZW SEiRP w Krakowie było w przeważającej części - merytoryczne, dot. działalności SEiRP w Kraju, Małopolsce - w czasie trudnym pod względem : zdrowotnym (pandemia covid-19), geopolitycznym (wojna w Ukrainie), poważnego kryzysu gospodarczego w RP (szczególnie ubożenia społeczeństwa w tym szczególnie emerytów i rencistów). Podkreślił b. dobrą współpracę z Kierownictwem KWP w Krakowie. Wysoko ocenił działalność naszego Koła, pogratulował za te osiągnięcia i życzył podobnych w kolejnej kadencji.

Zebranie zakończyło się po 3 godzinach w dobrych nastrojach uczestników - chociaż z niepokojem o najbliższą przyszłość (m.in. nadchodząca zima, wzrastająca inflacja, wojna u naszych granic, pogarszająca się diametralnie sytuacja w zakresie opieki zdrowotnej, braku leków i wzrostu ich cen).

Nowo wybrany Prezes kol. Marek SADLISZ - podziękował za obdarzenie Go zaufaniem i kolejny wybór !!!

                                                                                                              Marek Hebda

                                                                                 zdjęcia z zebrania w naszej galerii

 

Aktualności