Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 80 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

02.03.2019 17:10

Zebranie sprawozdawcze za 2018 r.

 


W dniu 27 lutego 2019 roku w sali konferencyjne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się  Zebranie Sprawozdawcze Koła SE i RP w Nowym Sączu .


Zebranie otworzył Prezes Koła Marek Sadlisz, który przywitał przybyłych gości - przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie – Prezes -Jan Kaczmarek 

Po zatwierdzeniu porządku obrad zostały przedstawione poszczególne sprawozdania:

 • z działalności Zarządu Koła za okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,

 • finansowe,

 • realizacji przyjętych uchwał,

 • komisji rewizyjnej.

Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte .

Prezes Marek Sadlisz poinformował o rezygnacji członka Zarządu Baran Ignacy. Na posiedzeniu Zarząd wybrano nowego członka Zarządu Hebda Marek.

Następnie został przedstawiony plan pracy na 2019r. Propozycję wycieczek Bardejów- Muszyna oraz Kazimierz-Dolny - Sandomierz przedstawił Marek Hebda. Pozostałe propozycje  szczegółowo będą przedstawiane w trakcie realizacji.

 

 Na zakończenie głos zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Krakowie – Jan Kaczmarek podziękował za zaproszenie na zebranie,  omówił sprawy organizacyjne, sprawy integracji środowisk mundurowych i podziękował za dotychczasową współpracę i działalność koła.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Marek Sadlisz podziękował wszystkim za przybycie.

 

 

SPRAWOZDANIE


Z działalności Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła zobowiązany jest do zwołania Zebrania Sprawozdawczego, na którym przekazane zostaną informacje o realizacji zaplanowanych na 2018 r. przedsięwzięć. Chcemy przekazać Członkom Koła co z zaplanowanych przedsięwzięć udało nam się zrealizować, jakie podejmowaliśmy inicjatywy oraz Uchwały. Przekażemy jak gospodarowaliśmy funduszami Koła. Przedstawimy również przedsięwzięcia jakie chcieli byśmy zrealizować w 2019 roku. Z tym, że będzie to ramowy program, będzie poddany pod dyskusję tak aby trafić do jak najszerszej rzeszy Członków. Dlatego też jesteśmy otwarci na dyskusję i propozycje.

Rok 2018 był dla wielu emerytów rokiem szczególnym. Wieli naszych Członków w wyniku wejścia w życia bestialskiej „ustawy represyjnej” utraciła znaczną część wypracowanych emerytur i rent co postawiło ich na skraju ubóstwa. Pozbawiono ich wszelkich praw. Bliżej z tym problemem zapozna nas kol. Marek Hebda, który z ramienia Zarządu pilotuje ten problem i jest z nim na bieżąco.

Całość pracy jaka została wykonana w minionym roku spoczywała na barkach Zarządu Koła nie ograniczała się tylko do uczestniczeniu w dyżurach. W większości były to czynności wykonywane we własnych domach, bądź w terenie kosztem własnego czasu wolnego. Dlatego też, za zaangażowanie i wkład pracy należy się im szacunek i najwyższe uznanie.

W 2018 roku Zarząd Koła pracował w następującym składzie:

- Prezes Zarządu - Marek Sadlisz,

- Wice Prezes - Jerzy Ogorzałek,

- Mieczysław Wysocki,

- Skarbnik - Danuta Ogorzałek,

- Sekretarz - Jerzy Jakubowski,

- Członkowie Zarządu - Anita Stafin-Cieśla,

- Ignacy Baran,

- Eugeniusz Kozieł,

- Tadeusz Huryn.


W Komisji Rewizyjnej działali :

- Przewodniczący - Franciszek Golonka,

- Członkowie - Jan Perek ,

- Janusz Cebulewicz.


Na dzień 01.01.2018 r. Nasze Koło liczyło 298 Członków, w tym 3 Członków seniorów i 55 Członków wspierających. Na koniec 2018 r. stan ilościowy Koła liczył 283 Członków, 3 Seniorów i 47 Członków wspierających. W dalszym ciągu nie znalazła finalizacji sprawa przystąpienia do Naszego Koła przyjaciół – emerytów – ze Starej Lubovni. Nowy Statut dopuszcza przyjęcie w nasze szeregi obcokrajowców lecz do chwili obecnej nie został jeszcze zatwierdzony przez Sąd. Ważne, że skończyły się przepychanki na forum Zarządu Głównego SEiRP.

Bez zmian kontynuowane są dyżury w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Grotgera 50 w Nowym Sączu w każdy wtorek i piątek w godz. między 11 a 13. Podczas dyżuru wykonywane są wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Koła, przyjmowane są składki członkowskie- można je również wpłacić przelewem na konto Koła- udzielana jest pomoc w sprawach związanych z zapomogami z funduszu socjalnego, Przekazywane są również informacje i druki związane z nową formą ubezpieczenia w SEiRP 2019, do którego można jeszcze przystąpić . Ubezpieczenie w PZU SEiRP 2019 wzięło się stąd, że Warta wypowiedziała jednostronnie ZG SEiRP punkt umowy zobowiązujący Wartę do wypłacania prowizji na rzecz SEiRP w ramach umowy o ubezpieczenie Emeryt 2016. Nasze Koło pobierało największą prowizję z uwagi na najwyższy odsetek ubezpieczonych.

W minionym roku Członkowie Zarządu uczestniczyli w 101 dyżurach, podczas których przyjęli 662 interesantów. Po merytorycznym załatwieniu i zaopiniowaniu wyekspediowali do dalszego procedowania 173 wnioski o zapomogi pieniężne z funduszu socjalnego. W 2018 roku odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła, 10 posiedzeń Zarządu, na którym podjęto 13 Uchwał, z którymi zapozna nas kol. Jerzy Jakubowski. Stan finansowy Naszego Koła przedstawi Skarbnik, kol. Danuta Ogorzałek. Z opłacalnością składek i procedurami związanymi z dłużnikami zapozna nas kol. Eugeniusz Kozieł.

Teraz chciałbym Was zapoznać z realizacją planu pracy i przedsięwzięć jakie założyliśmy do wykonania w 2018 roku :

 1. W dalszym ciągu, w każdą sobotę kontynuowane są zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne na basenie MOSiR w Nowym Saczu,

 2. W dniu 31.01.2018 r. zorganizowaliśmy zabawę karnawałową w restauracji „Impresja”,

 3. W dniu 21.02.2018 r. odbył się kulig w Regietowe zakończony biesiadą w karczmie „Huculanka”,

 4. W dniu 28.02.2018 r. przeprowadzono zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

 5. W dniu 08.03.2018 r. w restauracji „Impresja” zorganizowano uroczyste obchody „Dnia Kobiet”,

 6. W dniu 19.04.2018 r. zorganizowano wyjazd na baseny termalne w Szaflarach zakończony biesiadą w karczmie „Przy Moście”,

 7. W dniu 01.05.2018 r. na zakończenie święta ludzi pracy, zorganizowaliśmy integracyjną biesiadę plenerową na terenach przy kawiarni „Maja” w Nowym Sączu,

 8. W dniu 07.06.2018 r. zorganizowana została przy współudziale emerytów policyjnych ze Starej Lubovni wycieczka powiązana ze zwiedzaniem wytwórni whisky, zamku Lubomirskich i integracyjną biesiadą przy grillu,

 9. W dniu 25.10.2018 r. zorganizowano wyjazd rekreacyjny na baseny termalne w Szaflarach z biesiadą w karczmie „Przy Moście”,

 10. W dniu 30.11.2018 r. zorganizowano tradycyjną zabawę andrzejkową w restauracji „Impresja”,

 11. W dniu 14.12.2018 r. dzięki uprzejmości i przychylności pana Dariusza Popieli zorganizowaliśmy w Hotelu „Beskid” spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym uczestniczyło 96 osób.

Jak widać, mimo marazmu, na co niewątpliwie miała wpływ ustawa represyjna, udało nam się zorganizować większość założonych przedsięwzięć.

A teraz postaram się przedstawić czego i dlaczego nie udało nam się załatwić i zorganizować w 2018 roku :

 1. Nie nawiązaliśmy bliższej współpracy z organizacjami emeryckimi z terenu Nowego Sącza. Myślę, że na przeszkodzie stoją inne priorytety jakie naszej działalności przyświecają.


 1. Z uwagi na rok wyborczy i władze jakie funkcjonowały nie podjęliśmy działań w Urzędzie Miasta i Starostwie w celu pozyskania funduszów na działalność statutową Naszego Koła.


 1. Jak dotychczas nie udało nam się zorganizować wyjazdu na spektakl teatralny do Krakowa, który miał być połączony ze zwiedzaniem Krakowskich zabytków. Generuje on znaczne koszty (wstęp i wynajem autokaru) przy minimalnym zainteresowaniu.

Patrząc na to co zrealizowaliśmy można śmiało powiedzieć, że mimo karuzeli nastrojów i zawirowań na scenie politycznej, roku 2018 nie możemy uznać za stracony.

Plan pracy i zamierzeń zostanie przedstawiony w odrębnym dokumencie i zaznaczam, że są to propozycje Zarządu i chcieli byśmy aby znalazły tam się również propozycje pochodzące bezpośrednio od Was. Chcieli byśmy poznać Wasze oczekiwania w tym zakresie.

Chciałbym również przypomnieć, że w dalszym ciągu funkcjonuje administrowana przez kol. Jurka Ogorzałka nasza strona internetowa www.seirp-ns.pl, na której można znaleźć informacje o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach, sposobie ich realizacji oraz wszelkiego rodzaju informacje związane z działalnością Koła. Są tam również telefoniczne numery kontaktowe, numer konta, na który należy wpłacać składki a o których terminowe opłacanie apeluje. Jest tam również podana wysokość składki jaka obowiązuje w danym roku. Do chwili obecnej ona się nie zmieniła i wynosi 60 zł. Rocznie.

Nasze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i zachęcam do przekazywania 1% podatku na Cele Stowarzyszenia. Pieniądze te mogą posłużyć na pomoc najbardziej potrzebującym Członkom Stowarzyszenia, w tym poszkodowanym przez ustawę „represyjną”.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować za włożoną pracę całemu Zarządowi Koła. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bez ich wkładu i osobistego zaangażowania na pewno nie udało by się zrealizować wielu projektów. To są godziny ślęczenia na telefonach, osobiste spotkania z właścicielami lokali gastronomicznych, przedstawicielami biur podróży, właścicielami firm przewozowych w celu zrealizowania jakiegoś projektu a co za tym idzie wynegocjowania najkorzystniejszej ceny i warunków realizacji. Nie jest to bez znaczenia przy zasobach naszych portfeli. Co w nich obecnie jest , sami wiecie. Zapraszamy serdecznie członków do odwiedzania w ramach dyżurów siedziby Naszego Koła i dzielenia się własnymi pomysłami na jego funkcjonowanie, Chętnie przy kawie lub herbacie podyskutujemy, co może tylko wzbogacić jego działalność. Osobne podziękowania należą się ZW SEiRP za wspieranie naszych inicjatyw jak i merytoryczną pomoc w funkcjonowaniu Naszego Koła. Kierownictwu KMP w Nowym Sączu za użyczenie nam pomieszczeń na to spotkanie i tolerowanie nas pod swoim dachem. Wymienić tutaj należy również osoby wspierające naszą działalność i te, które przy świadczeniu usług nie zdzierają z nas „skóry”, są to Członek Wspierający Zbigniew Zalewski, właściciel Hotelu „Beskid” Dariusz Popiela, Zakładów Mięsnych Wiesław Leśniak, Term Szaflary Jakub Pawlikowski-Bulcyk, Rezydencji „Las Vegas” Wiesław Rutkowski, Restauracji „Impresja” Andrzej Danek, firmy przewozowej Gerard Drąg i wielu, wielu innym. Osobne podziękowania należą się naszemu koledze Ignacemu Baranowi, za jego wkład pracy w funkcjonowanie Zarządu, a który z początkiem roku złożył rezygnację z udziału w Zarządzie z uwagi na sytuację osobistą (działalność gospodarcza). Na jego miejsce, Uchwałą Zarządu powołany został kol. Marek Hebda.

Chciałby serdecznie podziękować wszystkim Członkom, sympatykom i ludziom „dobrze” nam życzącym za współpracę i wsparcie naszej działalności, życzę w swoim imieniu i całego Zarządu wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i dotrwania w zdrowiu do czasów jakie sobie życzymy.

Dziękuję z udział w zebraniu, poświęcenie mi uwagi i apeluję o aktywny w nim udział.

Dziękuję.

 

P L A N


Pracy i zamierzeń Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu na 2019 rok.


 1. Kontynuowanie zajęć rehabilitacyjno-regeneracyjnych na basenie MOSiR w Nowym Sączu, w każdą sobotę miesiąca - odpowiedzialny kol. Jan Perek,

 2. Zorganizowanie kuligu w Regietowie w dniu 17.01.2019 r. – odpowiedzialny Zarząd Koła, pilotujący kol. Mieczysław Wysocki,

 3. Zorganizowanie zabawy karnawałowej w dniu 16.02.2019 r. – odpowiedzialny Zarząd Koła, pilotująca kol. Danuta Ogorzałek,

 4. Przeprowadzenie Zebrania Sprawozdawczego Koła w dniu 27.02.2019 r. – odpowiedzialny Zarząd Koła,

 5. Zorganizowanie uroczystych obchodów „Dnia Kobiet” w dniu 08.03. – odpowiedzialny Zarząd Koła,

 6. Zorganizowanie plenerowego spotkania integracyjnego Członków Koła w pod sądeckiej Nawojowej w terminie 1 maj, odpowiedzialny Zarząd Koła, pilotująca kol. Anita Stafin-Cieśla,

 7. Zorganizowanie wyjazdów na baseny termalne (do ustalenia) w terminach do czerwca i do listopada 2019 r., odpowiedzialny Zarząd Koła – pilotuje kol. Jerzy Ogorzałek i Mieczysław Wysocki,

 8. Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej Muszyna – Bardejov – biesiada w „Las Vegas”, w terminie maj – czerwiec 2019 r. odpowiedzialny Zarząd Koła – pilotuje kol. Mieczysław Wysocki, Marek Hebda,

 9. Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej Sandomierz-Kazimierz Dolny – Nałęczów, termin do ustalenia, odpowiedzialny Zarząd Koła, pilotuje kol. Marek Hebda, Jerzy Jakubowski,

 10. Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Krakowa połączonej ze zwiedzaniem podziemi Rynku, Colegium Maius, Niepołomic, termin do ustalenia, - pilotuje kol. Marek Hebda i Mieczysław Wysocki,

 11. Zorganizowanie jednodniowej wycieczki na Węgry – Eger, szlakiem wina, pod warunkiem, że znajdą się chętni, termin wrzesień 2019 r. – odpowiedzialny Zarząd Koła, - Mieczysław Wysocki,

 12. Zorganizowanie Zabawy „Andrzejkowej”, termin – listopad 2019 r. – odpowiedzialny Zarząd Koła,

 13. Zorganizowanie tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego, termin grudzień 2019 r. – odpowiedzialny Zarząd Koła,

 14. Utrzymywanie dalszych przyjacielskich kontaktów z emerytami z terenu Słowacji, termin cały rok – odpowiedzialny kol. Mieczysław Wysocki,

 15. Podjęcie kontaktów z Urzędem Miasta i Starostwem w celu wsparcia naszej działalności statutowej – odpowiedzialni kol. Mieczysław Wysocki, Marek Hebda i Tadeusz Huryn,

 16. Pozyskanie członków wspierających spośród nowosądeckich biznesmenów, którzy wsparli by naszą działalność – odpowiedzialny Zarząd Koła,

 17. Nawiązanie kontaktów z innymi Kołami SEiRP w kraju w celu podjęcia wspólnej działalności statutowej ( w przygotowaniu porozumienie z Kołem SEiRP w Tarnowie) – odpowiedzialny Zarząd Koła, pilotuje kol. Marek Sadlisz,

 18. Z chwilą zatwierdzenia nowego Statutu SEiRP podjęcie sprawy przyjęcia w nasze szeregi emerytów ze Starej Lubovni – odpowiedzialny kol. Marek Sadlisz,

 19. Bieżące monitorowanie sytuacji społeczno-politycznej, ze szczególnym nastawieniem na Ustawę „represyjną”, pomoc, w tym prawna, poszkodowanym przez Ustawę, zapoznawanie z sytuacją zainteresowanych – odpowiedzialni kol. Marek Hebda, Tadeusz Huryn, Mieczysław Wysocki,

 20. Bieżące monitorowanie opłacalności składek członkowskich i interweniowanie w przypadku zaległości, termin cały rok – odpowiedzialni Kol. Danuta Ogorzałek i Eugeniusz Kozieł,

 21. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i rozliczeń z Zarządem Wojewódzkim SEiRP, termin cały rok – odpowiedzialna kol. Danuta Ogorzałek,

 22. Prowadzenie rejestrów, dokumentacji biurowej, archiwizacji, termin cały rok – odpowiedzialna kol. Anita Stafin-Cieśla,

 23. Dokumentowanie działalności Koła, odbytych Zebrań oraz dokumentowanie i prowadzenie rejestru uchwał podjętych przez Zarząd i Walne Zebrania, termin cały rok – odpowiedzialny kol. Jerzy Jakubowski.


Aktualności