Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu

Składka roczna wynosi: 60 zł.

Nr Konta: 75 1500 1559 1215 5004 7788 0000

29.02.2016 16:25

Zebranie Sprawozdawcze

 

W dniu 26 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu za okres od 01.01.2015 do 31.01.2015 roku. Zebranie otworzył Prezes Koła Marek Sadlisz, który przywitał wszystkich przybyłych członków oraz przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie Kol. Piotra Styczyńskiego - V-ice Prezesa ZW SE i RP W Krakowie. Po przyjęciu i przegłosowaniu porządku obrad, sprawozdanie z działalności Koła za rok 2015 oraz plan pracy na rok 2016 przedstawił Prezes- Marek Sadlisz.

SPRAWOZDANIE

z działalności Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku Zebrania Sprawozdawczego i to jest właśnie powodem naszego dzisiejszego spotkania. Na spotkaniu chcieli byśmy przekazać członkom co z zaplanowanych przedsięwzięć udało nam się zrealizować w minionym roku, jakie podejmowaliśmy inicjatywy i uchwały, rozliczyć się z gospodarowania pieniędzmi Koła oraz jakie przedsięwzięcia zaplanowaliśmy na 2016 rok. Prosiłbym  koleżanki i kolegów o czynny udział w zebraniu, aby swoimi radami i sugestiami pomogli zaplanować działalność naszego Koła tak aby wyjść do jak największej ilości uczestników.

Rok 2015 był rokiem wytężonej pracy, szczególnie na kierunkach dotychczas zaniedbywanych. I tak : podjęliśmy starania o reaktywowanie Porozumienia w ramach Federacji Służb Mundurowych, w którą zaangażował się kol. Ignacy Baran. Efektem tego było zaproszenie naszych członków do udziału w zabawie karnawałowej organizowanej przez Związek Emerytów Straży Granicznej. Zaznaczyliśmy naszą aktywność w Urzędzie Miasta Nowego Sącza i Starostwie Nowosądeckim, gdzie zaangażowany jest kol. Mieczysław Wysocki. Został on miedzy innymi nominowany do udziału w Komisji opiniującej projekty pomocy finansowe. Dzięki kol. Danucie i Jerzemu Ogorzałkom pozyskaliśmy członka wspierającego, którego wkład finansowy w działalność naszego Koła jest znaczący.

Działalność naszego Koła nie była by tak efektywna gdyby nie zaangażowanie w jego funkcjonowanie wszystkich bez wyjątku członków Zarządu. Ich zaangażowanie jest nie do przecenienia, są zawsze gdy jest taka potrzeba. Podejmują działania nie tylko wynikające z planu pracy, ale wykazują również własną inicjatywę w planowaniu przedsięwzięć i wskazują możliwości ich wykonania.

A oto skład Zarządu w jakim działaliśmy w 2015 roku;

- Prezes Zarządu                                           - Marek Sadlisz,

- Wice- Prezes                                               - Mieczysław Wysocki,

- Jerzy Ogorzałek,

- Skarbnik                                                      - Danuta Ogorzałek,

- Sekretarz                                                     - Jerzy Jakubowski,

- Członkowie Zarządu                                   - Anita Stafin-Cieśla,

- Michał Kowalczyk,

- Ignacy Baran,

- Eugeniusz Kozieł.

Komisję Rewizyjną tworzyli ;

- Przewodniczący                                          - Franciszek Golonka,

- Członkowie                                                 - Jan Perek,

- Janusz Cebulewicz.

Na dzień 01.01.2015 r. Nasze Koło liczyło 287 członków, w tym 3 członków Seniorów i 41 członków wspierających. Rok 2015 zamknął się liczbą 292 członków, w tym 3 członków Seniorów i 39 członków wspierających. W dalszym ciągu nie znalazła rozwiązania sprawa przynależności do naszego Koła obcokrajowców, chodzi tu o kolegów emerytów ze Starej Lubowni. Sprawa ta jest procedowana na forum centralnym między innymi z inicjatywy naszego Koła. Niemniej jednak utrzymujemy ze stroną Słowacką obustronne przyjacielskie kontakty i czekamy na rozwiązanie tego problemu.

W dalszym ciągu, w tych samych dniach tj. wtorek i piątek w godz. Od 11.00 do 13.00 pełnione są dyżury w siedzibie Stowarzyszenia. W trakcie tych dyżurów udzielana jest pomoc merytoryczna przy wypełnianiu druków związanych z zapomogami, przyjmowane są składki, udzielane są informacje na temat bieżącej działalności Koła oraz związane ze sprawami ubezpieczeniowymi. Bo jak wszystkim zainteresowanym wiadomo od 2016 roku przeszliśmy z ubezpieczenia SEiRP 2009 w PZU Życie do ubezpieczenia umownie nazwanego SEiRP 2016 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Warta, które jest dla nas korzystniejsze. Chciałbym nadmienić, że począwszy od czwartego kwartału 2015 roku od każdego ubezpieczonego w ubezpieczeniu grupowym SEiRP koło ma otrzymać dwa złote miesięcznie. Pieniędzy jeszcze nie otrzymaliśmy ale jesteśmy cierpliwi. Chcę również poinformować, że nasze Koło z tego co wiem ma największy odsetek ubezpieczonych w całej Małopolsce.

W trakcie minionego roku członkowie Zarządu uczestniczyli w 101 dyżurach, przyjmują 921 interesantów i ekspediując po zaopiniowaniu 218 wniosków. Wnioski te przekazywane są do dalszego procedowania pani Danucie Niedźwiedź, dzięki czemu oszczędzamy uprawnionym do pobierania zasiłków kłopotów z systemem przepustowym i biegania po piętrach. W minionym roku przeprowadziliśmy 1 Zebranie Sprawozdawcze, 11 posiedzeń Zarządu, na których podjęliśmy 8 Uchwał, z którymi zapozna państwa sekretarz Koła kol. Jerzy Jakubowski. Natomiast stan finansowy naszego Koła oraz gospodarkę finansami przedstawi Skarbnik kol. Danuta Ogorzałek a do opłacalności składek i procedur z tym związanych odniesie się odpowiedzialny za te sprawy członek Zarządu kol. Eugeniusz Kozieł.

Teraz chciałbym przedstawić jak wygląda realizacja planu pracy i przedsięwzięć jakie zakładaliśmy sobie na 2015 rok. Nieskromnie muszę przyznać , że znaczną ich część udało nam się zrealizować. I tak :

1.      Co sobotę kontynuowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe przy udziale instruktora na basenie MOSiR w Nowym Sączu współfinansowane z OT EiR Pol. NSZZ,

2.      Zorganizowaliśmy w dniu 13.02. Zabawę Karnawałową w restauracji „Platinum”, w której uczestniczyło 34 osoby,

3.      Zorganizowaliśmy w dniu 06.03. doroczne obchody z okazji miedzy narodowego „Dnia Kobiet” w restauracji „Basztowa”, w której uczestniczyło 63 osoby, w tym 55 kobiet,

4.      W dniach 19 – 28.06. zorganizowaliśmy wycieczkę krajoznawczą do Czarnogóry, w której uczestniczyło 56 osób,

5.      W dniu 18.09. zorganizowaliśmy uroczyste obchody z okazji 25-cio Lecia powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w rezydencji „Las Vegas” w Barcicach, w której udział wzięło ok. 120 osób,

6.      W dniu 05.11. zorganizowaliśmy wycieczkę na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej z wcześniejszym pobytem na bazarze w Nowym Targu, zakończoną biesiadą w pensjonacie Perła w Białce Tatrzańskiej, w której udział wzięło 46 osób,

7.      W dniu 27.11. zorganizowaliśmy w restauracji „Impresja” tradycyjną zabawę „Andrzejkową”, w której uczestniczyło 51 osób,

8.      W dniu 17.12. w restauracji „Gondola” zorganizowaliśmy spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym udział wzięło 112 osób.

A czego nam się nie udało zrealizować? Myślę, że niewiele, gdyż w zasadzie nie odbyła się wycieczka do Wiednia z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych (27osób) oraz wycieczka rekreacyjna do Solca Zdrój, w zamian której pojechaliśmy do Bukowiny Tatrzańskiej.

Nie udało nam się zorganizować również grupy turystyki rowerowej , gdyż nasz „guru” w tych sprawach zachorował i musieliśmy tą sprawę odłożyć jak na razie na bliżej nieokreślony termin. Pozostałe przedsięwzięcia szczególnie dot. współpracy z samorządami, innymi organizacjami emeryckimi, służbami mundurowymi, Słowakami i Kołami SEiRP z ościennych powiatów zostały podjęte w 2015 roku i są kontynuowane w roku bieżącym. O efektach poinformujemy na następnym zebraniu.

Plan pracy i przedsięwzięć na 2016 rok zostanie przedstawiony w odrębnym dokumencie i prosił bym o wnikliwą jego analizę i konstruktywne i będące w naszym zasięgu finansowym propozycje.

W dalszym ciągu funkcjonuje administrowana przez kol. Jerzego Ogorzałka nasza strona internetowa o adresie www.seirp-ns.pl, na której można, poza aktualnymi informacjami o przedsięwzięciach i ich realizacji, znaleźć numery kontaktowe, numer konta bankowego oraz wysokość składki członkowskie. Chciałbym przypomnieć, że termin opłacenia składki członkowskiej upływa w dniu 30.06. br. Zachęcam do odwiedzania naszej strony, gdyż łatwiej jest wejść na stronę poszczególnym członkom jak Zarządowi przeprowadzić np. 200 rozmów telefonicznych.

Chciałbym również przypomnieć, że SEiRP jest Organizacją Pożytku Publicznego i zachęcić do przekazania 1% podatku na cele Stowarzyszenia. Chciałbym poinformować, że zwróciliśmy się do Zarządu Głównego SEiRP za pośrednictwem ZW o częściową refundację kosztów związanych z organizacją 25-cio lecia SEiRP i z tego co jest mi wiadomo to otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 tysiąca złotych. Gdyby ktoś chciał skorzystać z tego funduszu to regulamin jest do wglądu w siedzibie Koła.

Kończąc moje przydługawe wystąpienie chciałbym podziękować za współpracę całemu Zarządowi Koła gdyż sami widzicie jaki ogrom pracy został przez nich wykonany. Jak byście spojrzeli w zeszyt dyżurów to rzuciło by się wam w oczy, że oprócz tego, który ma dyżur wielokrotnie są jeszcze po dwie lub trzy osoby z zarządu i to nie w celach towarzyskich ale zawsze jest coś do roboty. A pracę tą wykonują tylko społecznie, gdyż nie mamy nikogo na etacie. Ale dajemy radę. Chciałbym również podziękować Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP za merytoryczną i rzeczową pomoc w działalności Naszego Koła. Osobne podziękowanie należy się kierownictwu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu za tolerowanie nas pod swoim dachem oraz członkom Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej za wsparcie finansowe w organizowanych przez nas przedsięwzięciach. Również chciałbym podziękować Biurom Podróży za możliwość organizowania wypoczynku po preferencyjnych cenach, przewoźnikom za to samo jak i tym którzy pozwolili nam uświetnić obchody 25 lecia smakowitym grillem.

Członkom Naszego Koła życzę wszystkiego najlepszego w życiu osobisty, trwania permanentnie w zdrowiu na przekór Zakładowi Emerytalno-Rentowemu MSW, jak najczęstszego korzystania z naszych propozycji i aby Wasze dzieci zajmowały się Waszymi wnukami.

Serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie i zachęcam do aktywnego uczestniczenia w zebraniu.

 

P L A N

Pracy i zamierzeń Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu na 2016 r.

 1.     Kontynuowanie zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych na basenie MOSiR w Nowym Sączu, w każdą sobotę przez cały rok.

2.     Zorganizowanie zabawy karnawałowej w dniu 06.02.2016 rok, odpowiedzialny Zarząd Koła,

3.     Zorganizowanie spotkania z sygnatariuszami Porozumienia Federacji Służb Mundurowych z terenu miasta Nowego Sącza w celu reaktywowania jego działalności. Termin – pierwsza połowa lutego, odpowiedzialny – kol. Ignacy Baran.

4.     Przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, termin – 26.02.2016 rok, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

5.     Zorganizowanie kuligu w Białce Tatrzańskiej w dniu 03,03.2016 roku, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

6.     Zorganizowanie uroczystych obchodów „Dnia Kobiet” w dniu 08.03 2016 roku, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

7.     Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej Bratysława – Wiedeń, termin pierwsza połowa maj 2016 roku, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

8.     Zorganizowanie 10-cio dniowej wycieczki Chorwacja-Istria, termin – 09.06. – 18.06.2016 roku, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

9.     Zorganizowanie jednodniowej wycieczki na baseny termalne, termin – do uzgodnienia, odpowiedzialny- Zarząd Koła.

10.                       Zorganizowanie 14-to dniowych wczasów leczniczo wypoczynkowych w Darłówku w okresie pomiędzy 20.05. a 10.06.2016 roku w zależności od ilości chętnych (52 osoby), odpowiedzialny – Zarząd Koła.

11.                       Zorganizowanie wycieczki do Czarnogóry, termin – pierwsza połowa września, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

12.                       Zorganizowanie wycieczki do Grecji, termin przełom września i października, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

13.                       Zorganizowanie zabawy „Andrzejkowej”, termin – listopad 2016 rok, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

14.                       Zorganizowanie tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego, termin – grudzień 2016 rok, odpowiedzialny – Zarząd Koła.

15.                       Nawiązanie kontaktów w Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym celem pozyskania funduszy na działalność statutową naszego Koła, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Mieczysław Wysocki.

16.                       Nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy z innymi podmiotami zrzeszającymi emerytów i rencistów z terenu powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, termin- cały rok, odpowiedzialny – kol. Michał Kowalczyk.

17.                       Utrzymywanie kontaktów z mediami i innymi Kołami SEiRP celem nawiązania współpracy i bieżącej wymiany informacji, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Jerzy Ogorzałek.

18.                       Bieżące monitorowanie opłacalności składek członkowskich i interweniowanie w przypadkach zalegania ze składkami, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Eugeniusz Kozieł.

19.                       Prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeń z Zarządem Wojewódzkim SEiRP, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Danuta Ogorzałek.

20.                       Prowadzenie rejestrów, dokumentacji biurowej i archiwizacja , termin – cały rok, odpowiedzialny – kol.  Anita Stafin – Cieśla.

21.                       Dokumentowanie odbytych zebrań Zarządu Koła, Walnych Zebrań oraz dokumentowanie i prowadzenie rejestru podjętych przez Zarząd i Walne Zebrania uchwał, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Jerzy Jakubowski.

22.                       Utrzymywanie dalszych przyjacielskich kontaktów z emerytami z terenu Słowacji, termin – cały rok, odpowiedzialny – kol. Mieczysław Wysocki.

 

W dalszej kolejności zebrania zostały przedstawione sprawozdania: finansowe, podjętych uchwał, Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi. 

Na zakończenie zebrania Prezes Marek Sadlisz podziękował wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

 

Zdjęcia z zebrania w naszej galerii.

Aktualności